DECA DANAS, GODINA SARADNjE UN

BREŠA, ITALIJA

16-24. JUNI 2012.

DECA DANAS, GODINA SARADNjE UN

 

Deca i mladi u?estvuju i sara?uju u procesima savremenog društvenog razvoja. Mi želimo da se naša deca i mladi tako?e uklju?e u radionice, seminare i me?unarodne prezentacije novih tehnika i tehnologija društvenog uklju?ivanja dece i mladih u uskla?ivanju i osavremenjivanju obrazovnih tehnologija.

 

2012-YEAR OF COOPERATIVES OF UN. International meeting “self made”, at the Cooperativa Lavoratori di Mompiano, and other places in Brescia.“

 

Breša u Italiji je mesto multikulturalnog susreta dece i odraslih voljnih da promovišu kulturno-prosvetnu razmenu znanja i iskustava dece i odraslih koji se decom bave. Skup u Breši ima za cilj stvaranje uslova za permanentnu me?unarodnu saradnju i razbijanje kulturnih stereotipa.

Video, fotografija, zvu?ni zapisi, blogovi, internet stranice, mali roboti, nau?na i tehnološka pomagala, slikanje, modelovanje order cipro canada papirnih predmeta, igre na otvorenom i u vodi, mehuti od sapunice, insekti, pauci, pri?e o pozorištu i knjigama… Breša je mesto susreta EDUKATORA ali su glavni u?esnici DECA.

Ova konferencija u ?ijem radu u?estvuju specijalisti de?ijeg obrazovanja iz Italije i drugih zemalja treba da podrži me?unarodnu saradnju „prirodnih i spontanih“ aktivnosti dece koje ?e ih motivisati da ponovo otkriju društvenu integraciju, odnosno: da spre?e negativne uticaje tehnološko-potroša?kih procesa, da novim informativno-komunikativnim tehnologijama damo humanu ulogu u stvaranju frekventne lokalne ali i svetske saradnje u ovoj oblasti.

Uprkos rastu?em nadmetanju u potrošnji i razvijanju potroša?kog mentaliteta ovaj skup treba da pokrene povratak prirodi, harmoni?noj i uskla?enoj edukaciji u skladu sa stvarnim životom. Ovim skupom uz pomo? dece želimo da pokrenemo ME?UNARODNI VODI? U BUDU?NOST.