ADEDU srpski

Projekat “ADEDU” ima za cilj da podrži edukatore, trenere i centre za učenje u usavršavanju i inoviranju znanja i veština tako što će masovno uključiti ljude pogođene teškoćama u učenju i olakšati njihovu digitalnu tranziciju i sveukupno uključivanje nedovoljno uključene ciljne populacije. Nastavnici i treneri koji se prijave za učestvovanje u projektu ADEDU će imati koristi od predviđenih rezultata: kurseva obuke; aktivnosti izgradnje kapaciteta za razmenu, učenje od vršnjaka, dobijanje inspiracije i umrežavanje i smernice o inkluzivnoj komunikaciji i digitalnim okruženjima za učenje kako bi se olakšale inovacije i inkluzija u bilo kojoj fazi procesa učenja na svim nivoima. Medijski edukativni centar i naši partneri iz EU očekuju da će se najmanje 600 edukatora iz najmanje 10 evropskih zemalja registrovanih za obuku i najmanje 100 organizacija i centara za učenje, pridružiti aktivnostima izgradnje kapaciteta koristeći izvore dobre prakse, stručnjake i sve uključene organizacije.

Predviđeno je najmanje 10 vebinara kako bi se proširila efikasnost učenja i podigla svest o smetnjama u učenju kao i njihov uticaj na obrazovanje. Planirano je da u narednih 30 meseci dostignemo najmanje 8.000 angažovanja među edukatorima, centrima za učenje, članovima osoblja obrazovnih organizacija i opštom populacijom zaineresovanom za inkluzivnije društveno okruženje. ADEDU Konzorcijum očekuje da 200 organizacija dobije Smernice o inkluzivnoj komunikaciji i 100 o inkluzivnim digitalnim okruženjima za učenje kako bi se pokrenule promene u Srbiji i širom Evrope. Očekivani rezultati (smernice, opravdani sadržaji, digitalni alati i izveštaji) oslanjaju se na veštine trenera i edukatora sa ciljem da se proširi njihova obrazovna ponudu za osobe pogođene teškoćama u učenju, posebno na imajući u vidu digitalne kompetencije ali i veštine koje se odnose na druge oblasti i sektore. Naš projekat će razvijati inoviranje obrazovanja, umrežavanje, podršci, širokoj razmeni osmišljenih procesa, formata, rešenja i potreba za aktivno uključivanje osoba sa smetnjama u učenju u društvene procese. Rezultati rada na projektu će posebnio doprineti obrazovnim inovacijama usmerenim ka budućnosti društvenog uključivanja, obrazovanja i digitalne transformacije koja unapređuje obrazovanje imajući u vidu sve potrebe osoba sa invaliditetom.