Medijski edukativni centar

Medijski edukativni centar (MEC) je osnovan 2001. godine kao nepolitička, neprofitna i NVO sa ciljem da okupi (pre svega, ali ne isključivo) decu i mlade iz svih društvenih grupa, sa različitim kulturnim, tradicionalnim i istorijskim poreklom, da na naučnoj i profesionalnoj osnovi istražuje i primenjuje uticaj filma, animacije, TV programa i novih (multi)medija na savremene oblike komunikacije, interkulturalni dijalog, volonterizam, neformalnu medijsku i informatičku edukaciju dece, mladih, osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa i ostale populacije, a uz pomoć medijske kulture, medijske edukacije i edukacije o medijima. Naš je rad u skladu sa principima dečijih i ljudskih prava, posebno prava na pristup informacijama, elektronsku demokratiju, prava na medijsko izražavanje, zaštitu i poštovanje kulturnih, nacionalnih i verskih različitosti, prava na učestvovanje u medijima i svaku drugu vrstu društvenog uključivanja.

Medijski edukativni centar, koristeći digitalno, medijsko i informatičko opismenjavanje i neformalno medijsko obrazovanje, promoviše ulogu dece, mladih ljudi i svih građana u odogvornim i održivim procesima izgradnje savremenog obrazovnog sistema, kulturnog života i aktivnog građanskog društva. Naš rad je pažljivo utemeljen na etičkim principima poštovanja multietničkog zajedništva, ekološke svesti, univarzalnih ljudskih i dečijih prava, poštovanja različitosti, društvene i ekonomske pravičnosti, demokratije, izgradnja i očuvanja  mira u svetu. Na nacionalnom nivou, osim navedenih aktivnosti, posebno radimo na stvaranju osnova za bržu i kvalitetniju integraciju Srbije u EU i (generalno) međunarodno uključivanje građana Srbije u svetske procese obrazovanja, kulturne razmene, saradnje, pomirenja u regionu i mira u svetu.

Medijski edukativni centar sa Medijskom Laboratorijom je i Glavna kancelarija Medjunarodnog medijskog prostora za mlade (International Youth Media Space). Medijski edukativni centar je i član United Nations Alliance for Civilization, CICT/IFTC-UNESCO (Council International for Film, TV and Audio Video Communication of UNESCO), International Clearinghouse on Children, Youth and Media, EAVI-European Association for Viewers Interests, ECFA (European Children’s Film Association), United Nations Plural PLUS Film Festival, Platform for Intercultural Europe, World Civil Society „Unity in Diversity“ Champion Group, Diritti a Colori Network, Youth Cinema Network i drugih međunarodnih organizacija.

U permanentnoj saradnji sa njima mi uspešno primenjujemo i razvijamo proverene međunarodne trendove medijske, informatičke i mirovne pismenosti i neformalnog obrazovanja pomoću medija i stvaramo osnove nove medijske pedagogije. Radeći na projektima u koje uključujemo decu i mlade iz Srbije ali i iz svih ostalih zemalja Sveta, podstičemo razmenu znanja, iskustava i dobre prakse i razvijamo veštine medijske i informatičke komunikacije i saradnje.