Pripremni dokument

Pripremni dokument za Konferenciju:
Nacionalno savetovanje
o politici i strategiji medijske i informacijske pismenosti u Srbiji

Kompletan Pripremni dokument nalazi se OVDE

Sažetak: Sadržaj dokumenta:

  •  Uvod
  • Konceptualizacija medijske i informacijske pismenosti u dokumentu
  • Definisanje okvira (konteksta) za razvoj javnih politika i strategija medijske i informacijske pismenosti  u Srbiji
  • Pregled medijske i informacijske pismenosti  u Srbiji
  • Predlog nacionalnih smernica javnih politika kao vodi?a za strateški razvoj medijske i informacijske pismenosti
  • Predlog strateškog okvira za definisanje nacionalnih strategija medijske i informacijske pismenosti  u Srbiji
  • Mapa puta za razvoj medijske i informacijske pismenosti  u Srbiji
  • Reference

Sažetak radne verzije (kompletan dokument bi?e publikovan ovde i bi?e otvoren za komentare i predloge):

Cilj Pripremnog dokumenta je da, na osnovu analize postoje?ih javnih politika i prakse, ponudi okvir za dalji razvoj medijske i informacione pismenosti u Srbiji u javnim politikama i strategijama. Svrha ovog dokumenta je da posluži kao osnova za diskusije planirane u okviru Nacionalnog savetovanja o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Srbiji kao i za kasniju široku debatu. Nacionalno savetovanje pokre?e dijalog izme?u razli?itih sektora i inicira proces kreiranja specifi?nih preporuka za javne politike kojima bi se medijska i informacijska pismenost integrisala u formalno i neformalno obrazovanje u saradnji sa svim zainteresovanim stranama: od institucija vlasti, preko organizacija gra?anskog društva do medijske industrije. Nakon sugestija, predloga i preporuka koje ?e se prikupiti tokom Nacionalnog savetovanja i debate, a u saradnji sa svim zainteresovanim stranama, Pripremni dokument ?e biti razvijen u Dokument o trenutnom stanju u oblasti medijske i informacijske pismenosti u Srbiji. Zaklju?ni dokument ?e odražavati i predstaviti konkretne preporuke za javne politike i strategije svih zainteresovanih u?esnika za unapre?enje i razvoj medijske i informacijske pismenosti  u Srbiji.

U dokumentu je medijska i informacijska pismenost  predstavljena kao kompozitni, složen i sveobuhvatan koncept, buy levaquin canada kako ga definiše UNESKO. Ponu?en je pristup koji uklju?uje sve zainteresovane društvene aktere koji omogu?ava, uskla?ivanjem javnih politika u svim odgovaraju?im sektorima, postavljanje širokih strateških smernica za razvoj medijske i informacijske pismenosti. Ovaj dokument pokazuje koliko je dosadašnjim strategijama i zakonima u razli?itim oblastima ve? postignuta saglasnost (obrazovanje, mediji, mladi, rodna ravnopravnost i zaštita od svake vrste diskriminacije…) i gde postoji prostor za dalji razvoj i unapre?enje. U Pripremnom dokumentu su ukratko prikazane aktivnosti svih klju?nih aktera koji su doprineli podizanju vidljivosti i razvoju medijske i informacijske pismenosti u zemlji: od institucija vlasti, organizacija civilnog društva, novinarskih udruženja, privatnog sektora do samih škola.

Analiza odgovaraju?ih strateških dokumenata i zakona je pokazala da u Srbiji postoji prostor za dalje usaglašavanje i integraciju medijske i informacijske pismenosti definisanjem jasnih strateških pravaca i podsticanjem saradnje razli?itih aktera. Tako?e, pokazano je i da u Srbiji postoji mnogo razli?itih (uglavnom odvojenih) inicijativa  koje se odnose na medijsku i informacijsku pismenost. Te inicijative se razvijaju neujedna?eno i kada je u pitanju njihova teritorijalna pokrivenost i kada su u pitanju ciljne grupe. Naj?eš?e se ovi programi odnose na u?enike i nastavnike i sprovode se u saradnji sa školama. U tom smislu, otvoren je prostor za mnogo novih akcija i predloga koji ?e biti prilago?eni i drugim društvenim grupama (manjinama, odraslima, osobama sa invaliditetom itd) kao i širokoj populaciji, kroz institucije kao što su biblioteke. Analiza je pokazala da u Srbiji postoji potreba da se definiše nacionalni ovir delovanja za ve? postoje?e aktivnosti i primere dobre prakse kako bi se omogu?ilo da se teritorijalno prošire, ?ime bi se smanjio postoje?i digitalni jaz (koji sa sobom nosi i jaz u znanju), ali i uklju?ili novi akteri, naro?ito na lokalnom nivou.