Zatureni dnevnik…

Posted on by

Storyboard_s

Ovaj film nastao je kao pokušaj da skrenemo pažnju na neke od problema koji mu?e današnje društvo. Prvenstveno na problem diskriminacije sa kojim se ve?ina ljudi sre?e svakodnevno bez obzira na ?injenicu da li se sa problemom sre?u svesno ili nesvesno. U prvom planu filma re? je o verbalnoj i neverbalnoj diskriminaciji na osnovu rasne, etni?ke i socijalne pripadnosti, dok na drugom planu pronalazimo primer diskriminacije na profesionalnom nivou. ?injenica je da svi neosporno podležemo sterotipima i ustaljenim normama, hteli to ili ne, u filmu se trudimo da damo primer i skrenemo pažnju na one „nevidljive“ ?lanove našeg društva koje smo usled predrasuda i stereotipa procenili kao „manje vredne“ ili „nesposobne“ i potisnuli na marginu levaquin online pharmacy društvenog života. Protagonisti filma suo?avaju se sa problemom diskriminacije na razli?ite na?ine.Od glavnog lika kome je zbog pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini od samog starta uskra?ena prilika da se iskaže na li?nom i profesionalnom planu, preko drugih protagonista koje nevolja tera da, uprkos inicijalnim stavovima i mišljenju, prihvate „alternativno“ rešenje kako bi se izborili sa problemom, svedo negativaca koji se suo?avaju sa neosnovanoš?u svojih stavova…

Glavni motiv je da jedni drugima pružimo priliku i da na taj na?in pomognemo sebi i drugima uprkos postoje?im stavovima, strahovima, predrasudama i stereotipima. Da poskidamo društvene „etikete“ u vidu ustaljenih normi i dozvolimo sebi i drugima šansu za promenu.

Loud and Clear from Creative Cultural Network on Vimeo.


Leave a Reply