Pripremni dokument

Pripremni dokument za Konferenciju:
Nacionalno savetovanje
o politici i strategiji medijske i informacijske pismenosti u Srbiji

Kompletan Pripremni dokument nalazi se OVDE

Sažetak: Sadržaj dokumenta:

  •  Uvod
  • Konceptualizacija medijske i informacijske pismenosti u dokumentu
  • Definisanje okvira (konteksta) za razvoj javnih politika i strategija medijske i informacijske pismenosti  u Srbiji
  • Pregled medijske i informacijske pismenosti  u Srbiji
  • Predlog nacionalnih smernica javnih politika kao vodiča za strateški razvoj medijske i informacijske pismenosti
  • Predlog strateškog okvira za definisanje nacionalnih strategija medijske i informacijske pismenosti  u Srbiji
  • Mapa puta za razvoj medijske i informacijske pismenosti  u Srbiji
  • Reference

Sažetak radne verzije (kompletan dokument biće publikovan ovde i biće otvoren za komentare i predloge):

Cilj Pripremnog dokumenta je da, na osnovu analize postojećih javnih politika i prakse, ponudi okvir za dalji razvoj medijske i informacione pismenosti u Srbiji u javnim politikama i strategijama. Svrha ovog dokumenta je da posluži kao osnova za diskusije planirane u okviru Nacionalnog savetovanja o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Srbiji kao i za kasniju široku debatu. Nacionalno savetovanje pokreće dijalog između različitih sektora i inicira proces kreiranja specifičnih preporuka za javne politike kojima bi se medijska i informacijska pismenost integrisala u formalno i neformalno obrazovanje u saradnji sa svim zainteresovanim stranama: od institucija vlasti, preko organizacija građanskog društva do medijske industrije. Nakon sugestija, predloga i preporuka koje će se prikupiti tokom Nacionalnog savetovanja i debate, a u saradnji sa svim zainteresovanim stranama, Pripremni dokument će biti razvijen u Dokument o trenutnom stanju u oblasti medijske i informacijske pismenosti u Srbiji. Zaključni dokument će odražavati i predstaviti konkretne preporuke za javne politike i strategije svih zainteresovanih učesnika za unapređenje i razvoj medijske i informacijske pismenosti  u Srbiji.

U dokumentu je medijska i informacijska pismenost  predstavljena kao kompozitni, složen i sveobuhvatan koncept, kako ga definiše UNESKO. Ponuđen je pristup koji uključuje sve zainteresovane društvene aktere koji omogućava, usklađivanjem javnih politika u svim odgovarajućim sektorima, postavljanje širokih strateških smernica za razvoj medijske i informacijske pismenosti. Ovaj dokument pokazuje koliko je dosadašnjim strategijama i zakonima u različitim oblastima već postignuta saglasnost (obrazovanje, mediji, mladi, rodna ravnopravnost i zaštita od svake vrste diskriminacije…) i gde postoji prostor za dalji razvoj i unapređenje. U Pripremnom dokumentu su ukratko prikazane aktivnosti svih ključnih aktera koji su doprineli podizanju vidljivosti i razvoju medijske i informacijske pismenosti u zemlji: od institucija vlasti, organizacija civilnog društva, novinarskih udruženja, privatnog sektora do samih škola.

Analiza odgovarajućih strateških dokumenata i zakona je pokazala da u Srbiji postoji prostor za dalje usaglašavanje i integraciju medijske i informacijske pismenosti definisanjem jasnih strateških pravaca i podsticanjem saradnje različitih aktera. Takođe, pokazano je i da u Srbiji postoji mnogo različitih (uglavnom odvojenih) inicijativa  koje se odnose na medijsku i informacijsku pismenost. Te inicijative se razvijaju neujednačeno i kada je u pitanju njihova teritorijalna pokrivenost i kada su u pitanju ciljne grupe. Najčešće se ovi programi odnose na učenike i nastavnike i sprovode se u saradnji sa školama. U tom smislu, otvoren je prostor za mnogo novih akcija i predloga koji će biti prilagođeni i drugim društvenim grupama (manjinama, odraslima, osobama sa invaliditetom itd) kao i širokoj populaciji, kroz institucije kao što su biblioteke. Analiza je pokazala da u Srbiji postoji potreba da se definiše nacionalni ovir delovanja za već postojeće aktivnosti i primere dobre prakse kako bi se omogućilo da se teritorijalno prošire, čime bi se smanjio postojeći digitalni jaz (koji sa sobom nosi i jaz u znanju), ali i uključili novi akteri, naročito na lokalnom nivou.